CA DAO KÝ SỰ THỜI NAY

nuiansongtra

CA DAO KÝ SỰ THỜI NAY

TRƯƠNG QUANG

 

Văn chương truyn khu Vit Nam thường được xem là văn chương bình dân, bao gm ca dao, đng dao, tc ng, phương ngôn, vè… Ch nói riêng v ca dao đã là mt kho tàng vô cùng phong phú. Ca dao là khúc hát thường theo th lc bát, mt th thơ du dương nh vào c yêu vn và cước vn. Ca dao là phương tin đ giãi bày tâm tư tình cm ca con người, trong đó có nhng câu ca dao ký s được lưu truyn t đi này qua đi khác nên tr thành ca dao lch s.

 

Trăm năm bia đá thì mòn

Ngàn năm bia ming vn còn trơ trơ.

 

Ca dao ký s thi nay ca nước ta rt đc sc là nh vào tiếng Vit có ni hàm sâu

rng, có nhng thut ng đc bit không ngôn ng nào có được (ví d như nói lái là

đi nguyên âm và du ging ca 2 ch cho nhau là có được 2 ch mi khác nghĩa). Cái hay ca ca dao ký s đương được lưu truyn là dám nói bc trc mà hóm hnh, k chính xác mà thâm thúy, ý tưởng trào lng mà chua cay. Qua đó, bn cht ca chế đ xã hi ch nghĩa được phơi bày, chân tướng ca người có chc quyn b lt trn, đi sng ca dân chúng không còn che đy.

 

1.- Lịch sử sang trang:

Năm 1945 biến c dn dp. Ngày 9-3-1945 quân Nht lt đ thc dân Pháp ti Vit Nam.

Ngày 12-3-1945 vua Bo Đi tuyên b Vit Nam đc lp và mt tháng sau Ni các ca Th tướng Trn Trng Kim ra đi.

Ngày 15-8-1945 Nht đu hàng Đng minh vô điu kin. Quân Trung Hoa tiến vào Bc Vit tước khí gii quân Nht.

Nn đói năm 1945: Đói khng khiếp, Bc Vit hng triu người chết đói:

 

Tàu cười, Tây khóc, Nht lo,

Vit Nam đc lp chết co đy đường.

 

-Cách mng: Ngày 19-8-1945, H Chí Minh lãnh đo tp đoàn Vit Minh, li dng

khong trng quyn lc, cướp chính quyn ri tuyên b thành lp nước Vit Nam Dân ch Cng hòa (VNDCCH). Vit Minh thng tay tàn sát các nhà trí thc, các đng phái quc gia và chém tín đ Cao Đài hàng lot giai cp trong xã hi đo ln:

 

Tri làm mt trn lăng nhăng,

Ông hóa ra thng, thng hóa ra ông

Thế là cách mng thành công.

 

6-3-1946: H Chí Minh thun đ Pháp trli Nam Phn, sau cho Pháp tiến quân ra Hi Phòng, Hà Ni.

19-12-1946: Toàn quc kháng chiến chng Pháp. Cuc trường kỳ kháng chiến kéo dài 9 năm. Quân đi Vit Minh lp chiến khu rng núi, Pháp chiếm gi thành ph và đng bng. Bao nhiêu nhân, vt, lc dc c vào các chiến dch và các đt thi đua do chính ph H Chí Minh lãnh đo.

Trong kháng chiến, khi xy ra trn đói kém năm 1950 ti Liên khu 5 (các tnh

Nam-Ngãi-Bình-Phú) có truyn ming mt bài ca dao nói lái rt thâm thúy:

 

Chú phnh tôi ri chính ph ơi!

Chiến khu thu lúa chú khiêng ri.

Thi đua chi na thua đi mãi,

Kháng chiến lâu ngày khiến chán thôi!

 

Có s tht cười ra nước mt:

Vit Nam Dân ch Cng hòa

Rung vườn bán trước, ca nhà bán sau.

Ai ơi xin nh ăn rau,

Đng ăn cá tht mà đau d dày!

 

Tháng 2-1951, Vit Minh hp Đi hi II đng Cng sn đi tên là đng Lao đng Vit Nam đ che du b mt cng sn, tiếp tc đy người trai yêu nước ra mt trn

chng Pháp. Được my anh b đi có ngày v? T s nam n mt cân bng trm trng, nên có câu ca dao hí lng mi người đu thuc:

 

Vit Nam Dân ch Cng hòa,

Đàn ông thì ít, đàn bà thì đông.

Chng nào kháng chiến thành công,

C H tuyên b mt ông năm by bà!

 

2.-Tập kết ra Bắc Việt:

Hip đnh Genève năm 1954, Vit Minh và Pháp chia đôi đt nước ngang sông Bến Hi. Mt triu người min Bc b cng sn di cư vào Nam đ sng dưới chế đ Vit

Nam Cng Hòa ca Tng thng Ngô Đình Dim thì Vit Minh cũng đã lôi kéo mt s

không ít theo “b đi” tp kết ra Bc do HChí Minh lãnh đo, vi li ha 2 năm sau tr v. Mong đi mãi vn chưa được tr vmin Nam êm m tình người, câu ca dao sau đây bc l ni lòng người tp kết ra Bc:

 

Min Nam xa xôi vn nhp cu,

Con đường thng nht hãy còn lâu.

Áo hng áo tím đng mơ na,

Sưởi tm lòng ta mnh áo nâu.

 

Phi ty não cái tàn dư tiu tư sn xu xa trên đây và cy vào tư tưởng công nông tiến b, ăn cơm mu dch mc meo là ngon, qun áo nâu sng trng lưng h cng

là đp, thế là có lp trường cách mng:

 

Da em thơm như mùi cơm mu dch,

Má em hng như v c khoai lang,

Tình em thm đượm như tương chm cà…

 

3.- CA DAO KÝ SỰ sau 30-4-1975: BỘC TRỰC mà THÂM THÚY

3.1- Giải phóng như thế nào?

T năm 1960, Vit cng mang chiêu bài Mt trn Gii phóng min Nam, ni dy đánh phá nước Vit Nam Cng Hòa. Khi đng minh M ra mt phn bi, quân Bc

Vit tha thế tiến chiếm th đô Sài Gòn ngày 30-4-1975, đi tên c nước là Cng

hòa Xã hi Ch nghĩa Vit Nam (CHXHCN/VN) Nam nhn h, Bc nhn hàng

Trăm h bàng hoàng, c nước tht kinh. Câu ca dao ny quá súc tích khi

quân đi và cán b tràn vào “gii phóng” min Nam, người dân min Nam tìm s

con thân thuc đi tp kết tr v đ nh sche ch bo bc, nhưng h bàng hoàng vì đã thành người cng sn thì không còn tim óc. Còn người Bc tr v Nam ch lo vơ vét ca bà con, nhà nước lo chuyên ch c tài sn công ích ca min Nam ra đt Bc.

Cái quái chiêu:

Năm đng đi ly mt xu,

Thng khôn đi hc, thng ngu làm thy.

 

Trong 12 năm, Vit cng (VC) bt phi đi tin 3 ln vi t giá thu vào 500 đi

ra ch 1, như vy là cướp sch sành sanh ca ci min Nam. Li bt ngót 1 triu quân nhân công chc Vit Nam Cng Hòa (VNCH) đi hc tp ci to do nhng công

an min Bc dt đc cán mai ging dy. Thay đi tên đường cũng là gii phóng. B tên danh nhân lch s và lý tưởng dân ch, thay vào tên cha căng chú kiết ca VC, như câu vè:

 

Nam kỳ Khi nghĩa tiêu Công lý,

Đng khi vùng lên mt T do.

 

Các em bé la to câu ny trước mt công an, vì đó là hin nhiên do h bày ra:

đường Công lý và T do h thay vào là Nam kỳ Khi nghĩa và Đng khi.

Gii phóng sinh mng quân nhân công chc và đng phái min Nam:

 

Nước ta không có nhà tù,

Ch toàn trường hc tít mù rng sâu.

Hc cho trng xóa mái đu,

Thân làm phân bón tưới màu c hoa.

Hc cho tan nát ca nhà,

Biến thành dã thú thì ra khi trường.

 

“Trường hc gii phóng” được sp lp t đi hc tr xung như sau:

Con tôm, con tép đi đu,

An ninh, tình báo theo sau đp m.

Lính thy đánh b, nhy dù

Có tha ti chết cũng tù chung thân.

 

(Con tôm con tép viết tt là CTCT, ch viết tt ca binh chng Chiến Tranh Chính Tr. K viết bài ny du kín nòi con tôm con tép ca mình nên còn sng sót, tr

v bn quán li b hành h nhưng va khi gió đi chiu.) Chết vì đói rt thê thm, nên c bn ct đ kéo dài ngày sng:

 

Ti gì chng biết ti gì,

Mi ngày mt c khoai mì ăn chơi!

Đến chuyn gii phóng lãnh th mi là ni đau vn đi ca dân Vit, cái ti ca

Vit cng không th dung tha: T năm 1956, Th tướng Phm Văn Đng ca VC

nhìn nhn đo Hoàng Sa thuc pháp chế Bc Kinh và năm 1973 Đng còn xác nhn bng công hàm gi cho Th tướng Châu Ân Lai ca Trung cng:

 

Vit Nam Dân ch Cng hòa

Cúi đu dâng đo Hoàng Sa cho Tàu.

 

Đu năm 1974, mt trn hi chiến rt oanh lit ca hi quân Vit Nam Cng Hòa

đánh hi quân Trung cng đ giành li qun đo Trường Sa, tuy không th thành công nhưng đã thành danh trong Vit s. Gn đây, vào đu thiên niên k th III, VC ct 720 cây s vuông vùng biên gii Vit-Hoa (k c thác Bn Gic và i Nam Quan) và 123,700 cây s vuông hi phn nước ta dâng cho Trung cng. Gii phóng lãnh th ca VC như thế đy!

 

3.2- Xã hội và đời sống dân chúng trong nước CHXHCN/VN

Nguyên tc tr quc an dân là: nhà cm quyn chăm lo đi sng ca dân chúng.

Thut nm dân ca Vit cng là nm cái bao t ca h bng cách phân phi lương thc theo s h khu, ghét ai thì ct s go cho chết đói dn.

 

Nhân dân thì chng cn no

Nhà nước no sn bo bo mi ngày.

Hãy chăm tay cy tay cày,

Nhn ăn, nhn mc ch ngày vinh quang.

 

(Hai tiếng trên là LO, người Bc vùng quê đc ra tiếng NO) Năm 1976, Trung ương đng CSVN ra lnh quc hu hóa tt c rung đt và cơ s kinh doanh ca tư nhân đ thành lp các hp tác xã. Người có rung bng tr thành người đi làm thuê cho hp tác xã nông nghip. Xã viên thiếu thn mi b, s phn ut hóa thành văng tc như nhng câu ca dao ký s dưới đây:

 

Đi làm hp tác hp te

Không còn miếng gi mà che cái l…

 

(Cán b lén nghe được, bèn hch hi bà va nói gì? Bà ta đ khôn ngoan đ lp

li là: Đi làm hp tác hp te – Đi b thì ít, đi xe thì nhiu)

Li mt câu khác: “Ci làm, ci lm” b vn hi ông va nói gì? Ông lp li là “Ngày làm, ti lm”. (Cời là nón lá cũ rách ca nông phu, còn cối là mũ ca cán b, lủm là nut nhanh và gn)

 

Mt năm hai thước vi thô

Nếu đem may áo c H ló ra.

May qun thì h nhũ hoa,

Ch em thiếu vi hóa ra lõa l.

Vi vàng ct nh Bác vô,

S rng Bác thy tô hô Bác thèm.

 

Vè là cách nói bt vn, thường rt dài như S Táo Quân, ch xin trích mt ít câu vè mà các bé nhi đng thường hát nht:

 

a/ vi H Chí Minh

Cây đinh phi đăng ký

Trái bí cũng sp hàng

Khoai lang cn tem phiếu

Thuc điếu phi mua bông

Ly chng nên cai đ

Bán l chy công an

Lang thang đi ci to

Hết go ăn bo bo

Hc trò không có tp

Đc lp vi t do

Nm co mà hnh phúc.

b/ Cán b ln mang xách đ

Cán b nh mang xách đen

Cán b lng xng mang bao cát

Cán b hp tác mang bao ti.

 

(Xách đ, xách đen được người đi gi là mang t đng, rt thun tin nhn phong bì hay quý kim hi l. Mang bao ti là bao ln đng 100 kg go, thích hp đng

nông phm vơ vét được ngoài rung ry.) Th so đ cách sng và làm ca 2

lp người đương thi:

 

a/ K lo thái quá:

Làm ngày không đ

Tranh th làm đêm

Làm thêm ngày ngh.

Theo li Đng dy:

Lao đng vinh quang

C lang thuc b.

b/ Người làm tp th:

Ăn cơm tranh th

Đi ng khn trương

Làm vic bình thường

Chơi bi là chính

 

(Ăn chung không nhanh thì hết cơm, đi ng không vi thì king đã báo thc)

Giáo dc trong XHCN/VN tiếp tc băng hoi không kèm hãm được. Vic hc

xem hng hơn chuyên, vic thi đ ly bng ch không đ đo trình đ, 98% thi đu.

Đng mun cán b có bng cp thì hc ti chc (c đi làm, lp ba sau 1 năm đã có cnhân) hc chuyên tu (c làm công tác, chưa có tú tài đã cp bng tiến sĩ). Mt thành ngrt bc trc:

 

Dt như chuyên tu,

Ngu như ti chc.

 

Năm 1980, Đi tá V.C. Phm Tuân theo phi thuyn vũ tr ca Liên Xô bay vòng

quanh đa cu, trong khi kinh tế Vit Nam đương kit qu, cuc sng xã hi tht bát

nháo như câu vè mô t:

 

Mt thng lên vũ tr,

Trăm thng đi Mút-cu (Moscou)

Nghìn thng chè chén lu bù,

Đ by mươi triu đói thò cu ra ngoài

 

Lương bng công nhân không đsng, thì dù cho còn lương tâm cũng không

b qua cơ hi tng tin, chiếm dng ca công như li than vãn:

 

Lương chng, lương v, lương con

Đi ba bui ch ch còn lương tâm,

Lương tâm đem cht ra hm

Vi rau mung luc khen thm là ngon.

 

Ch trên th trường XHCN/VN cũng tùy theo giai cp: Trên đường Tông Đn có

ch bách hóa hàng cao cp đ phân phi cho gia đình các nhà lãnh đo Bc b ph, chVân H bán theo giá cung cp rt r dành riêng cho cán b cao cp, còn ch Đng Xuân đã có t hàng trăm năm gia lòng Hà Ni dành cho mi người mua bán theo giá th trường th ni. Đc bit ch va hè là chngi “chm hm” ca sĩ quan và cán b vhưu mua được hàng giá cung cp đ ra bán giá ch đen, công an không dám đng đến:

 

Tông Đn là ch vua quan,

Vân H là ch nhng gian nnh thn.

Đng Xuân là ch thương nhân,

Va hè là ch nhân dân anh hùng.

 

3.3- Chủ trương chính sách của đảng Cộng sản Việt Nam

“Đng ta là Đng quang vinh” xng đáng như câu vè này:

 

Đng ta là Đng thn tiên,

Đa-lô thì được, đa nguyên thì đng.

 

(Có 2 cách nói lái: ch đi du ging gia 2 ch: thần tiên ra thân tiền, hoc đi

c nguyên âm ca 2 ch: đa-lô ra đô-la) Và cách hành x qu là quang minh

chính đi (!) theo phong cách lc lâm tho khu, như câu vè dân gian truyn tng:

 

Đng ngi Đng lc bu cua,

Mánh mung, chôm cha, chng thua ca nào.

 

Đi trng thay đen như canh bc ln vi người vượt biên t nn cng sn:

Ngày đi Đng gi Vit gian,

Ngày v thì Đng chuyn sang Vit kiu.

Chưa đi, phn đng trăm chiu,

Đi ri thành khúc rut yêu ngàn trùng.

Trn đi Đng bt đến cùng,

Tr v mi gi săn lùng đô-la.

Đng ta ân đc bao la,

Làm c thng đu, làm cha thng la.

 

Cái đo đc cách mng ca Đng, tht ma mai thay! như câu ca dao ký s nh

nhàng mà thâm thúy:

Vit minh, Vit cng, Vit kiu,

Trong ba Vit y, Đng yêu Vit nào?

Vit minh nay tui đã cao,

Vit cng m yếu xanh xao gy mòn.

Vit kiu múp rp tui son,

Đng yêu Đng quý như con trong nhà.

Ch cn my xp đô-la,

Vit gian phn quc hóa ra Vit kiu.

 

Câu ca dao này được truyn bá rng rãi trong “Câu lc b Kháng chiến” là tp hp nhng cán b Vit minh có công kháng Pháp, nay b b rơi. Chính sách ngoi giao ca Đng tráo tr tht bun cười:

 

Ngày xưa chi M hơn người,

Ngày nay nnh M hơn mười ln xưa.

Ngày xưa đánh M không cha,

Ngày nay con cái li lùa sang Tây.

Ngày xưa M xu Đng hay,

Ngày nay Đng nga hai tay xin tin.

 

Xin tin là chuyn nh. Các Thtướng Vit cng như Phan Văn Khi, Nguyn Tn Dũng, Ch tch nước Nguyn Minh Triết đã mui mt đến quỳ ly xin Mđược bình thường hóa ngoi giao, được gia nhp t chc Thương mi Quc tế và có thlà mt thành viên không thường trc ca Hi đng Bo an Liên Hip Quc. VC huênh hoang đã thng M trên chiến trường VN trước 1975, nay rt t hào trên tay M  nghĩ đến chuyn ly v. Có mt câu ca dao rt bc trc:

 

Bác H đi trí đi hin,

Chơi Minh Khai chán g lin Hng Phong.

Minh Khai phn gái ch tòng,

Bác H xái nht, Hng Phong xái nhì.

 

Ông H cũng là mt thế nhân thường tình: Khi Paris hi 1920 sng chung vi bà

Marie Brière, khi Mát-cơ-va cùng chăn gi vi Nguyn Th Minh Khai, Qung Châu cưới v là Tăng Tuyết Minh, năm 1944 ly Đ Th Lc sinh được mt gái và khi là Chtch nước thì bí mt sng chung vi mt bà sc tc thiu s là Nông Th Xuân ngay ti Bc B ph. Ông H chết ngày 2-9-1969, trùng vào ngày Quc khánh ông tuyến b VN đc lp 24 năm v trước (b Chính tr kiêng, nên công b ông H chết ngày 3-9-1969)

 

Bác H chết phi ngày trùng,

Nên by con cháu na khùng na điên.

Thng khôn thì đã vượt biên,

Trong b Chính tr chng điên cũng khùng.

 

Xác ông H được ướp đt trong lng kính ti lăng công viên Ba Đình, Hà Ni ;

người dân vào viếng lăng Bác lm k lâm râm khn nguyn rng:

 

Bao gi đc đng thành đa,

By gi nước Vit tht là T do.

Bao gi xác Bác thành tro,

By gi dân Vit thôi lo hết su.

 

-Đỗ Mười: thường được gi theo hn danh là Tng Mười mt mo, gi chc

Th tướng (1988), Tng bí thư (1991-1998) ri C vn Ti cao Ông Mười khét tiếng khi ch đo y ban Ci to Công thương nghip Trung ương, đã đánh tư sn tht tàn t. Ông cc kỳ bo th và có quyn thế nht nước. Cái nghip chính tr y t t giác cái bn cht vô hc, làm ngh thiến dái heo ca ông như 2 câu vè sau đây:

 

*Gii a đng chí Đ Mười,

Lp ba chưa đ đã ngi Bí thư.

nh cao trí tu loài người,

Cho nên hon ln Đ Mười lãnh đao.

 

(Ai cũng biết đó là ch “lãnh đo”; ch đao va hip vn li đ ch là tên đ t,

đao búa, mà cũng đ ch b đao búa dư lun).

 

-Phạm Văn Trà: là người ít ai biết đến, nhưng bng dưng được b làm B

trưởng Quc phòng t Đi hi VIII đng CS.

 

Khá khen anh Phm văn Trà,

Năm nhà, ba v cũng là Trung ương.

 

Là trung ương y viên mà lm nhà nhiu v là chuyn nh, không đáng nói. Có

hàng chc lãnh t, trung ương y viên gi vào ngân hàng Thy Sĩ mi người trên 2

triu USD, riêng Trà có gi thêm hàng tn vàng, mi là chuyn đáng nói.

 

-Trường Chinh: (1907-1988) tên tht là Đng Xuân Khu, gi cương v Tng

bí thư t 1940 đến 1956 và 6 tháng năm 1986. Trường Chinh là người lãnh đo ca

chính sách ci cách rung đt làm đt nước điêu linh, my chc vn người b giết oan trong đó có cha ca ông.

-Phạm Văn Đồng: (1906-2000) Trường Chinh ng theo Trung Hoa, Lê Dun

cũng là Tng bí thư li hướng theo Liên Xô, Phm Văn Đng là người ba phi đng

gia. Ông Đng gi ghế Th tướng liên tc trong 35 năm, phm phi trng ti ct qun đo Hoàng Sa cho Trung cng đ ly lòng. C 3 ông đã đy thanh niên vào cuc xâm chiếm min Nam vi quyết tâm “sinh Bc t Nam”, khiến các bà m công phn như li ca dao:

 

Trường Chinh, Lê Dun, Văn Đng

C ba đng lòng giết chết con tôi.

Và lòng mong ước tr thành li sm

ký được loan truyn rng rãi:

Bao gi h cn, đng khô,

Chinh rơi, giáp rách cơ đ mi yên.

(H, đng ngoài thiên nhiên, chinh giáp là trang b v quân s ; cái nghĩa ni hàm là Hồ Chí Minh (cn: chết), Phm văn Đồng (khô: chết), Trường Chinh (rơi: chết)

và Võ Nguyên Giáp (rách: già, còn chchết).

-Võ Nguyên Giáp: (sinh năm 1911) là người có hc nht trong đám lãnh đo

Vit cng, người tướng ni danh trong chiến thng Đin Biên ph 1954. Năm 1985, tướng Giáp b đy ra khi b Chính tr, sau đó b Lê Đc Th và Lê Dun đ ngh b ông làm B trưởng Kế hoch hóa Gia đình (tc b cai đ) ngón chơi khăm bn thu ny ông tướng không dám t chi, nên phát sinh nhng câu ca dao ký s như bôi tro trát tru vào mt ông:

-Ngày xưa trn th lưu đn,

Ngày nay đi tướng bt l…chúng em.

-Ngày xưa đi tướng cm quân,

Ngày nay đi tướng cm qun ch em.

 

Thêm vài nhn xét: năm 1960 tướng Giáp không đ đòn cho đàn em là các tướng

Lê Liêm và Đng Kim Giang b công an vu ti chng Đng, qut cho tơi bi. Năm 1964 các ph tá thân cn ca ông là các đi tá ĐĐc Kiên, Nguyn Minh Nghĩa, Lê Minh Nghĩa b bt oan mà ông không can thip. Được nước, TC2 quá lng hành ngy to hsơ là ông thân M mà ông lng im. Xem ra, tướng Giáp không còn được

cái dũng lược và tiết tháo ca người ch huy bn áo giáp xông pha trn mc. Danh thông đã như áo giáp b rách nát, thích hp vi câu ca dao chê bai dùng ch rt hay:

Bao nhiêu năm chiến đu oai hùng,

Võ tướng không còn nguyên giáp na.

 

3.6 – Bầu ra lãnh tụ thế nào?

Sau cuc đi mi đ cu nguy ca Tng bí thư Nguyn Văn Linh, thì cuc bu c năm 1991 cũng li chn: Tng bí thư ĐMười, Ch tch nước Lê Đc Anh, Th

tướng Võ Văn Kit:

Ông Anh, ông Kit, ông Mười,

D khóc d cười biết chn ông nao?

Ông nào, ông no, ông nao

Mt đng mt ct làm sao bây gi?

Ca m phi có giy t,

Đi mi nhìn li vn th my ông!

Đèn cù c chy lòng vòng,

Dân ch cái còng, đc lp đói ăn.

Hnh phúc chú cui cung trăng,

Nhân dân đói kh nhăn răng chết dn.

 

Có mt câu ca dao thâm thúy, thác li lãnh t bc thy ca ch nghĩa cng sn,

đáng cho lãnh t CSVN suy gm:

`Lê-nin quê nước Nga,

C sao li đng vườn hoa nước này?

Ông vênh mt, ông ch tay:

“T do, hnh phúc lũ mày còn xa,

Kìa xem gương ca nước Nga,

By mươi năm l có ra đếch gì!”

Đng mình cái đng vt đi,

Chúng ta theo Đng còn gì thân danh!

*

Thưa Bn Đc,

Bài này nhm cp nht ca dao ký sthêm vào bài “Tính chất phản kháng trong

văn chương truyền khẩu hiện nay” tôi đã ghi nhn 9 năm v trước. Dòng lch s vn tiếp din và chúng ta vn tiếp tc có được nhiu ca dao nói lên nhng bc xúc, trăn trca thi đi y. Tôi ch góp nht và thut li ch không sáng tác (Thut nhi bt tác) vi ước mong giúp cho bn đc nghe được tiếng nói trung thc ca người đương thi trước bi cnh xã hi.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: