Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

 

Cờ Vàng Ba Sc Đ là c ca quc gia Vit Nam đc lp, t do t Nam ra Bc, có t ngày 5 tháng 6 năm 1948…

 

SƠ LƯỢC V LCH S QUC KỲ VIT NAM T DO

 

quocky_1

Phm Văn Thanh 

I. Ý NIM V QUC KỲ 

Trước cuc Cách Mng Pháp năm 1789, đa s các quc gia trên thế gii đu theo chế đ quân ch hoc là quân ch chuyên chế do mt nhà Vua nm quyn hay quân ch phong kiến do nhà Vua cùng nhóm quý tc nm quyn cai qun quc gia và s hu ch lãnh đa.  Năm 1793 sau cuc cách mng, Quc Ước Hi Ngh Pháp đã chn c tam tài làm quc kỳ ca nước Pháp.  Quc kỳ Pháp có 3 màu: xanh tiêu biu cho T Do (Liberté), trng tiêu biu cho Bình Đng (Egalité) và màu đ tiêu biu cho Bác Ái (Fraternité).

Quc kỳ tam tài ca Pháp mang đy đ ý nghĩa tượng trưng cho nhng giá tr T Do, Bình Đng và Bác Ái rt phù hp vi lý tưởng chung ca nhân loi nên v sau, nhiu quc gia theo th chế t do, dân ch trng nhân quyn khác đã chp nhn các màu sc xanh, đ, trng làm màu sc căn bn cho quc kỳ ca mình trong đó có nước Anh, Hoa Kỳ, v.v.

II. LCH S CÁC LÁ QUC KỲ T DO TI VIT NAM 

T thi quân ch xa xưa, người Vit đã dùng c làm biu tượng cho nhng nhân vt quan trng như viên đi tướng, nhà Vua hoc tiêu biu cho mt triu đi.  Ví d, hiu kỳ ca mt viên đi tướng thường dùng c theo màu Ngũ Hành hp vi mng ca v tướng đó: v tướng thuc mng Kim dùng c màu trng, Mc dùng màu xanh, Thy dùng màu đen, Ha dùng màu đ và mng Th dùng c màu vàng.  Mi triu đi cũng t chn lá c có hình thc và màu sc kết hp cách riêng theo thuyết vn hành Âm Dương thế nào đ tượng trưng cho s hưng thnh nht ca triu đi đó như triu Lý chn c vin màu ngũ hành có ch gia, triu Nguyn chn màu vàng ca hoàng tc.  Cũng vy, lá c biu tượng cho v quân vương thường có thêu hình rng chính gia, ty nhiên dù lá c biu tượng cho nhà Vua, hoc cho mt triu đi cũng ch tượng trưng cho hoàng gia mà thôi và thường treo ti hoàng thành hoc ch nào có nhà Vua ng đến mà không phi là lá quc kỳ tiêu biu tng quát cho mt quc gia gm c chính quyn, lãnh th và nhân dân trong đó như quc kỳ Pháp..

quocky_9

 Quc kỳ triu Lý

 1. C Long Tinh

 Sau Thế Chiến Th II, Hoàng Đế Bo Đi n đnh quc kỳ đu tiên ca nước Vit Nam gi là c Long Tinh gm nn vàng vi mt sc đ nm ngang bng 1/3 chiu rng lá c.  C Long Tinh được dùng trên toàn cõi Bc Kỳ và Trung Kỳ do Triu Đình Huế cai qun.    Trong khi đó, Nam Kỳ đã b Pháp chiếm làm nước thuc đa nên treo c tam tài ca mu quc Pháp.

quocky_8

 C Long Tinh

quocky_7

 C Long Tinh có t ngày 11 tháng 3 năm 1945 (1)

 2. C Qu Ly

Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nht đo chánh Pháp ti Đông Dương và lên tiếng trao tr đc lp li cho Vit Nam.  Hai ngày sau, Hoàng Đế Bo Đi tuyên b Vit Nam đôc lp và giao cho hc gi Trn Trng Kim lp ni các ngày 17 tháng 4.  Ngày 2 tháng 6, Chính Ph Trn Trng Kim chn c vàng chính gia có mt qu Ly ca Bát Quái Đ gm 2 vch lin hai bên và mt vch đt khúc gia làm quc kỳ cho toàn nước Vit Nam gi là c Qu Ly.  Tuy nhiên, Nht hoãn tr Nam Kỳ li cho Triu Đình Huế mãi đến ngày 14 tháng 8, năm 1945 ch 4 ngày trước khi Nht đu hàng Đng Minh và 10 ngày trước khi Hoàng Đế Bo Đi thoái v nên trên thc tế, Nam Kỳ chưa tng treo quc kỳ Qu Ly.

quocky_6

C Qu Ly

3. C Qu Càn

Sau Thế Chiến Th II, quân Trung Hoa sang gii giáp quân Nht ti min Bc, ng h các đng phái quc gia hòa gii vi Vit Minh đ lp nên Chính Ph Liên Hip qua Hip Đnh Sơ B ký ngày 6 tháng 3 năm 1946.  Phn vì không đng ý vi tinh thn bn Hip Đnh Sơ B và phn khác vì Vit Minh ra tay tiêu dit các đng phái quc gia, c Nguyn Hi Thn, ông Nguyn Tường Tam phi rút sang Tàu.  Ngày 17 tháng 2 năm 1947, các đng phái quc gia hp ti Hng Kông lp nên Mt Trn Quc Gia, mi Hoàng Đế Bo Đi chp chính tr li.  Hoàng Đế Bo Đi sai ni vch đt khúc gia c Qu Ly làm thành c Qu Càn, qu th nht trong Bát Quái Đ.  Qu Càn tượng trưng cho Tri, nhà Vua và quyn lc, ng vi quc gia, dân tc và sc mnh ca dân Vit.  K t lúc này, trên nguyên tc, c Qu Càn là quc kỳ ca nước Vit Nam đc lp t do.

quocky_5

C Qu Càn

4. C Vàng Ba Sc Đ

Không th tha hip được vi Vit Minh, vào tháng 9 năm 1947, Pháp quay sang thương ngh chính thc trao tr đc lp cho Vit Nam vi Hoàng Đế Bo Đi qua Hip Ước Vnh H Long ký kết ngày 5 tháng 6 năm 1948.  Hoàng Đế Bo Đi chn mu c vàng ba sc đ ca Ha Sĩ Lê Văn Đ v (ni dài 3 vch đ ca c Qu Càn) làm quc kỳ cho quc gia Vit Nam đc lp và giao cho Thiếu Tướng Nguyn Văn Xuân lp chính ph lâm thi ngày 1 tháng 6 năm 1948 ti Sài Gòn.  Hôm sau, Th Tướng Nguyn Văn Xuân ký pháp lnh ban hành quc kỳ và quc ca.  Quc Kỳ ca nước Vit Nam nn vàng, ba sc đ gia.  Quc Ca là bài “Tiếng Gi Sinh Viên” sau đi thành “Tiếng Gi Thanh Niên”ca Lưu Hu Phước.  Lá quc kỳ nn vàng ba sc đ đã chính thc là quc kỳ ca nước Vit Nam đc lp, t do k t thi đó đến khi đt nước chia đôi năm 1954, ni tiếp qua các chính ph Vit Nam Cng Hòa min Nam cho đến cui tháng 4 năm 1975.  Sau năm 1975, gn 3 triu người Vit chi b chế đ CS đã di tn ra hi ngoi và đnh cư khp nơi trên thế gii và nhng cng đng người Vit yêu t do này vn nht quyết dùng lá c vàng ba sc đ làm biu tượng ca h.

quocky_4

Quc kỳ Vit Nam đc lp t Nam ra Bc do Hoàng Đế Bo Đi chn năm 1948

quocky_3

C Vàng Ba Sc Đ là c ca quc gia Vit Nam đc lp, t do t Nam ra Bc, có t ngày 5 tháng 6 năm 1948 (2)

quocky_2C Vàng Ba Sc Đ là c ca quc gia Vit Nam t do t Nam ra Bc có t ngày 5 tháng 6 năm 1948, sau khi Hoàng Đế Bo Đi ký Hip Ước Vnh H Long vi Pháp. (3)
(Xin chú ý: Trên bn đ, hình lá c vàng ba sc đ được dùng trên toàn nước Vit Nam)  

III. Ý NGHĨA LÁ QUC KỲ VÀNG BA SC Đ

 1. V Phương Din Màu Sc

Không nhng màu vàng và đ tượng trưng cho dân Vit da vàng máu đ mà màu quc kỳ Vit Nam còn mang ý nghĩa sâu sc hơn nhiu, liên h đến nhân-sinh-quan cùng vũ-tr-quan ca dân Vit.  Nói chung, màu vàng thuc hành Th (trong ngũ hành) nm ti trung ương, vì thế màu vàng tượng trưng cho lãnh th và cho uy quyn s-hu-ch ca lãnh th này.  Màu đ thuc hành Ha và nm hướng Nam; do đó, màu đ ch dân tc Vit phương Nam so vi Trung Hoa.

2. V Phương Din Chính Tr

Nn vàng ca lá quc kỳ ch quc gia và dân tc Vit Nam và ba sc đ tượng trưng cho ba kỳ.  Quc kỳ vàng mang hai ý nghĩa quan trng: th nht, tiêu biu cho chế đ t do, dân ch ti Vit Nam; th hai, tiêu biu cho mt quc gia thng nht và toàn vn lãnh th, có chính quyn lãnh đo nhân dân trong lãnh th đó và nhân dân gm tt c 3 kỳ: Bc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ.  Do đó, nước Vit không th b phân chia như thi Trnh Nguyn phân tranh, ct nhượng cho bt c ngoi bang nào như Pháp đã chia Nam Kỳ thành mt nước khác bit vi Bc và Trung Kỳ.

3. V Phương Din Triết Lý

Tương t như quan nim v vũ tr gm Tri trên, Đt dưới và Người gia mà tt c hp vi nhau biến thái, chuyn dch thành l biến dch ca vn vt trong vũ tr, lá Quc Kỳ Vit Nam chính thng cũng được chn thế nào đ phù hp hài hòa vi l biến dch này.  Màu vàng thuc hành Th, màu đ thuc hành Ha và vn chuyn theo Ngũ Hành Tương Sinh thì Ha sinh Th nên thun hp vi nhau.  Như vy, kết hp hai màu vàng và đ làm thành quc kỳ, chúng ta nhn mnh cho Trung Quc biết rng dân Vit phương Nam là mt dân tc có lãnh th riêng và ch quyn hoàn toàn trên đt nước ta như ý nghĩa bài thơ Pht Tng L B Văn ca Lý Thường Kit (4) và bn Bình Ngô Đi Cáo (5) mà Nguyn Trãi đã khng đnh.

IV. KT LUN

Quc kỳ vàng ba sc đ đã tng được dùng làm biu tượng chính thc cho mt Quc Gia Vit Nam chưa b phân chia trước năm 1954; nên chi, quc kỳ vàng s vn là biu tượng chung ca nhng người Vit quc gia chân chính.  Quc kỳ vàng mang linh hn ca dân tc Vit cùng tiêu biu cho tinh thn bt khut ca dân Vit trong sut chiu dài lch s thăng trm t thu khai quc đến nay.  Quc kỳ vàng đượm thm máu đào ca bao tin nhân và anh hùng lit sĩ đã hi sinh xây dng và bo v t quc Vit Nam, không phân bit người dân sng dưới th chế chính tr Quc Gia hay Cng Sn, sc tc  Kinh hay Thượng, hoc tôn giáo, phái tính, tui tác nào.  Vì thế, người Vit quc gia có bn phn phi bo v và phát huy chính nghĩa quc gia tượng trưng bi lá quc kỳ chính thng nn vàng ba sc đ, lá c tiêu biu cho t do, công bng và bác ái ca truyn thng dân Vit.

Phm Văn Thanh

Chú Thích: 

(1), (2) và (3)

Éric Deroo & Pierre Vallaud, “Indochine Francaise 1856- 1956 Guerres, Mythes et Passions” Perrin, Paris, France, 2003.

(4)

Nam Quc sơn hà Nam Đế cư

Tit nhiên đnh phn ti thiên thư

Như hà nghch l lai xâm phm

Nh đng hành khan th bi hư

(Lý Thường Kit)

Nước Nam là ca dân Nam 

Thiên thư phân đnh giang san rõ ràng 

Nghch quân xâm ln tham tàn

Tt là nut nhc chuc vàn bi vong 

(Phm Văn Thanh dch)

(5)

“…Như nước Vit ta t trước, vn xưng nn văn hiến đã lâu; 

Sơn hà cương vc đã chia, phong tc Bc Nam cũng khác.

T Đinh, Lê, Lý, Trn gây nn đc lp;

Cùng Hán, Đường, Tng, Nguyên hùng c mt phương.

Du cường nhược có lúc khác nhau, 

Song hào kit đi nào cũng có…”

(Bình Ngô Đi Cáo, Bùi K dch)

******************************

Trích t din đàn DânVit.de

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: