Liên Lạc

Dưới đây là danh sách ban chấp hành của hội Ái Hưũ Quảng Ngãi-Houston & VPC nhiệm kỳ 2014-2017.

Họ Tên

Chức vụ

Email

Nguyễn Mậu Thắng Hội trưởng quangngaihoustongroup@gmail.com
Nguyễn Hữu Khoan Hội phó ngoại vụ khoan.nguyen@earthlink.net
Trần Xuân Triết Hội phó nội vụ trietnhung85@gmail.com
Trần Đình Diệp Thủ Quỹ dieptrancdln@yahoo.com
Nguyễn Văn Kông Thư Ký knt427@yahoo.com
Phạm Công Quyến Kế Hoạch quyenpham1020@gmail.com
Huỳnh Công Nghĩa Văn Nghệ nghiacong@yahoo.com
Hồ Anh Triết Cố vấn trietanhho@sbcglobal.net
Nguyễn Hà Nam Cố vấn sunnylawncare@hotmail.com
Sung Tôn Cố vấn sungton39@yahoo.com
Hoàng Bách Cố vấn hoangbach1@yahoo.com
Huỳnh Đạo Cố vấn mrdaohuynh@yahoo.com
Nguyễn Văn Vinh Cố vấn vinhusa@gmail.com

Địa chỉ gơỉ thư:

Hội Ái Hữu Quảng Ngãi-Houston & VPC

12422 Jaguar Dr

Stafford, Texas 77477
U.S.A.
Email: quangngaihoustongroup@gmail.com
Tel: 832-798-3824

Advertisements
%d bloggers like this: